Home Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Michelle van Stijn BV

Artikel 1 Begrippen

 1. Michelle van Stijn BV: De entiteit die als verkoper/opdrachtnemer optreedt, gevestigd te Rotterdam aan de Laan op Zuid 268, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7485978, bereikbaar via michellevanstijn@michellevanstijnbv.nl, met btw-nummer NL860052941B01.
 2. Online Academy DISC: Het platform dat de DISC e-learning modules en een community omgeving aanbiedt onder één naam.
 3. Inschrijftraining: Een training aangeboden door Michelle van Stijn BV waarvoor individuele deelnemers zich kunnen inschrijven.
 4. Bedrijfstrainingen: Op maat gemaakte trainingen die worden aangeboden aan organisaties door Michelle van Stijn BV.
 5. Pakket training en coaching: Een combinatie van trainingssessies en coaching aangeboden op jaarbasis (12 maanden), inclusief volledige toegang tot online Academy DISC. De kosten voor dit pakket zijn vooraf vastgesteld en kunnen in één keer of in overeengekomen termijnen worden voldaan.
 6. Download: Elk digitaal product dat door Michelle van Stijn BV ter beschikking wordt gesteld voor download, zoals een E-book of andere digitale materialen.
 7. Koper: Een rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Michelle van Stijn BV, gebruikmaakt van de aangeboden diensten, of een offerte heeft ontvangen van Michelle van Stijn BV.
 8. Diensten: Alle werkzaamheden en services die Michelle van Stijn BV aanbiedt, waaronder, maar niet beperkt tot, trainingen, coaching (zowel eenmalige sessies als volledige trajecten) en sprekersopdrachten.
 9. Coaching: Dit betreft de coaching diensten aangeboden door Michelle van Stijn BV, uitgevoerd digitaal of face-to-face indien anders overeengekomen.
 10. Ontbindings- herroepingsrecht: Het recht van een consument om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst op afstand te ontbinden.
 11. Overeenkomst: Elke afspraak vastgelegd tussen Michelle van Stijn BV en de koper, die betrekking heeft op de verkoop van producten of het leveren van diensten.
 12. Website: De online aanwezigheid van Michelle van Stijn BV, te vinden op www.michellevanstijn.nl.
 13. Algemene voorwaarden: Het huidige document dat de voorwaarden bevat waaronder Michelle van Stijn BV zijn producten en diensten aanbiedt.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en juridische relaties waarbij Michelle van Stijn BV optreedt als aanbieder of leverancier, met inbegrip van alle bijbehorende werkzaamheden.
 2. Algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Michelle van Stijn BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. De acceptatie van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst, waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, wordt beschouwd als instemming met deze voorwaarden.
 5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig verklaard wordt of vernietigd wordt, blijven de overeenkomst en de resterende bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht. De nietige of vernietigde bepalingen zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
 6. Bij onduidelijkheid over de interpretatie van één of meer bepalingen van onze voorwaarden, moet de uitleg plaatsvinden 'in de geest' van deze voorwaarden.
 7. Het niet direct afdwingen van strikte naleving van deze voorwaarden door Michelle van Stijn BV, betekent niet dat de voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Michelle van Stijn BV het recht zou verliezen om in toekomstige gevallen strikte naleving van de voorwaarden te verlangen.
 8. Michelle van Stijn BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden ten minste vier weken voordat ze van kracht worden bekendgemaakt. Voortzetting van het gebruik van de diensten van Michelle van Stijn BV na wijzigingen houdt acceptatie van de nieuwe voorwaarden in.

 

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van Michelle van Stijn BV zijn vrijblijvend, tenzij expliciet anders vermeld in de offerte.
 2. Een offerte blijft 30 dagen na datum geldig, behoudens een afwijkende termijn vermeld in de offerte.
 3. Zonder een gespecificeerde acceptatietermijn in de offerte kunnen geen rechten aan de offerte worden ontleend.
 4. Afwijkende acceptatie van de offerte bindt Michelle van Stijn BV niet; een overeenkomst komt niet tot stand op basis van deze afwijkingen.
 5. Offertes zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de koper; de koper garandeert de juistheid en volledigheid hiervan.
 6. Offertes bevatten geen bindende aanbiedingen indien zij kennelijke fouten of vergissingen bevatten.
 7. In offertes genoemde termijnen zijn indicatief en geven bij overschrijding geen recht op annulering of schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Eerdere offertes impliceren geen automatische geldigheid voor toekomstige overeenkomsten.

 

Artikel 4 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomsten

 1. Overeenkomsten met Michelle van Stijn BV komen tot stand wanneer een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst door de koper wordt ondertekend en door Michelle van Stijn BV wordt aanvaard.
 2. Inschrijvingen voor open inschrijftrainingen worden definitief zodra de volledige betaling is verricht.
 3. Voor toegang tot de online Academy DISC moet een account worden aangemaakt; gebruikers moeten inloggegevens veilig bewaren en niet delen.
 4. Toegang tot de online leeromgeving is strikt persoonlijk. Bij misbruik kan toegang worden ontzegd.
 5. De inhoud en omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijk overeengekomen offerte of overeenkomst.
 6. Alleen schriftelijk gemaakte afspraken zijn bindend.
 7. Telefonisch overeengekomen overeenkomsten worden pas bindend na schriftelijke bevestiging door Michelle van Stijn BV.
 8. Michelle van Stijn BV kan overeenkomsten weigeren zonder opgaaf van reden.
 9. Overeenkomsten die in strijd zijn met regels of richtlijnen van derden kunnen door Michelle van Stijn BV worden afgewezen.
 10. Alle informatie en materialen die deel uitmaken van de overeenkomst, zijn daarin expliciet opgenomen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Michelle van Stijn BV verplicht zich tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting bij de uitvoering van overeenkomsten.
 2. Michelle van Stijn BV mag derden inschakelen indien nodig voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Overeenkomsten kunnen gefaseerd worden uitgevoerd en gefactureerd.
 4. Overeengekomen levertermijnen zijn geen fatale termijnen. Bij overschrijding moet de koper Michelle van Stijn BV schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn bieden voor nakoming.

 

Artikel 6 Informatie en medewerking koper 

 1. De koper is verplicht alle noodzakelijke gegevens, materialen en informatie die Michelle van Stijn BV vereist voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig en correct te verstrekken.
 2. Als de koper de vereiste informatie niet, niet tijdig of incorrect aanlevert, mag Michelle van Stijn BV de uitvoering van de overeenkomst opschorten en de vertraging kosten à € 200 per uur in rekening brengen.
 3. De koper garandeert de correctheid en volledigheid van de verstrekte informatie aan Michelle van Stijn BV.
 4. De koper zorgt ervoor dat alle verstrekte materialen vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Michelle van Stijn BV tegen claims in verband met schending van deze rechten.
 5. De koper is verantwoordelijk voor het tijdig beschikbaar stellen van personeel of derden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Indien nodig, voorziet de koper kosteloos in een geschikte werkruimte en de benodigde faciliteiten op zijn locatie voor Michelle van Stijn BV.

 

Artikel 7 Afspraken en annulering aan zijde koper

 1. Koper of deelnemer(s) dient/dienen tijdig aanwezig te zijn voor afspraken en volledige medewerking te verlenen.
 2. Bij verhindering moet annulering minimaal 24 uur van tevoren worden gemeld bij Michelle van Stijn BV, waarna éénmaal kosteloos een nieuwe afspraak kan worden ingepland.
 3. Annulering kan via telefoon, e-mail, sms of WhatsApp. 
 4. Niet tijdig geannuleerde afspraken leiden tot verschuldigde kosten zonder recht op restitutie.
 5. Bij niet verschijnen zonder afmelding is dit artikel eveneens van toepassing.
 6. Bij het niet tijdig annuleren kan Michelle van Stijn BV kosten voor de gereserveerde tijd en eventuele locatiekosten in rekening brengen.
 7. Annuleringsvoorwaarden zijn als volgt: binnen 14 dagen voor de dag 25%, binnen 7 dagen 50%, en bij annulering 48 uur van tevoren 75% van het totale factuurbedrag.
 8. Bij overmacht zoeken partijen naar een oplossing, zoals een digitale uitvoering.
 9. Bepaalde kosten, zoals voorbereidingstijd en hotelreserveringen, zijn altijd verschuldigd.
 10. Bij voortijdig afbreken of niet verschijnen op een training vindt geen restitutie plaats.

 

Artikel 8 Coaching 
Onderstaande aanvullende bepalingen gelden voor coaching.

 1. Coaching is gericht op persoonlijke ontwikkeling van een individu.
 2. Standaard vindt coaching digitaal plaats, met de optie voor persoonlijke sessies in Rotterdam of op locatie bij de klant, afhankelijk van wat overeengekomen wordt.
 3. De koper/opdrachtgever draagt de kosten voor locatiehuur, tenzij anders overeengekomen.
 4. De duur van het coaching traject wordt vooraf overeengekomen; overschrijding kan tegen het uurtarief van € 200 worden gefactureerd.
 5. De inhoud van het coaching traject kan in overleg worden aangepast.
 6. Het is de koper verboden om materiaal te openbaren, te exploiteren of te kopiëren. Alle intellectuele eigendomsrechten blijven bij Michelle van Stijn BV.
 7. Het maken van opnames tijdens de coaching is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

Artikel 9 Bedrijfstrainingen (maatwerk)
De specifieke bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op alle maatwerktrainingen verzorgd door Michelle van Stijn BV.

 1. Reserveringen voor trainingen worden bevestigd na acceptatie van de offerte, vaststelling van data, en de ontvangst van de vereiste aanbetaling of volledige betaling van inschrijfpakketten.
 2. Een reservering voor een training komt tot stand door na akkoord op offerte en door data vast te leggen evenals gemaakte overeenkomst afspraak zoals aanbetaling na te komen. Of bij maatwerk inschrijfpakketten komt de reservering tot stand na aankoop en betaling van het pakket.
 3. Reserveringen worden verwerkt op volgorde van ontvangst van betaling; de regel 'vol is vol' is hierop van toepassing.
 4. Deelname aan inschrijftrainingen vereist voorafgaande volledige betaling.
 5. De koper moet nauwkeurige en volledige informatie verstrekken die nodig is voor het vastleggen van de reservering.
 6. De koper bevestigt dat alle verstrekte gegevens bij de reservering waarheidsgetrouw zijn.
 7. Gedetailleerde informatie over de trainingen is beschikbaar op de website van Michelle van Stijn BV.
 8. Het is de koper niet toegestaan verstrekte materialen te openbaren of te dupliceren.
 9. Het maken van opnames tijdens de trainingen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

 

Artikel 10 Wijziging en annulering door Michelle van Stijn BV

 1. Na een reservering kan éénmalig kosteloos een wijziging, zoals een nieuwe datum, worden doorgevoerd. Voor verdere wijzigingen worden kosten in rekening gebracht.
 2. Wijzigingen en annuleringen door de koper moeten per e-mail worden gecommuniceerd. De datum waarop Michelle van Stijn BV de annulering per e-mail ontvangen geldt als datum van annulering. 
 3. Inschrijftrainingen vereisen een minimumaantal deelnemers. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de training worden geannuleerd, waarover minimaal 5 dagen voor aanvang per e-mail wordt geïnformeerd.
 4. Bij annulering door Michelle van Stijn BV kan de koper kiezen voor een alternatieve datum of restitutie.
 5. Michelle van Stijn BV is niet aansprakelijk voor kosten gemaakt door de koper in geval van annulering.
 6. Bij annulering wegens overmacht wordt een nieuwe afspraak gepland zonder aansprakelijkheid voor gevolgschade.
 7. Michelle van Stijn BV behoudt het recht om details van trainingen aan te passen zonder daarbij schadeplichtig te zijn. 


Artikel 11 Spreker
Wanneer Michelle van Stijn BV als spreker optreedt, gelden de volgende aanvullende voorwaarden.

 1. De koper is verantwoordelijk voor het regelen en bevestigen van de locatie via e-mail, tenzij anders overeengekomen.
 2. Michelle van Stijn BV stelt in overleg de inhoud van de presentatie vast, met behoud van het recht op wijzigingen.
 3. De koper verzorgt kosteloos alle benodigde technische faciliteiten.
 4. Eenmaal vastgelegde data voor sprekersevenementen kunnen niet kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd.
 5. Het is de koper verboden materiaal van de presentatie te verspreiden of te kopiëren.
 6. Het maken van opnames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.


Artikel 12 Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst en herroepingsrecht

 1. Michelle van Stijn BV mag de overeenkomst opschorten, beëindigen of ontbinden als de koper zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, als er gegronde vrees is dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bij overlijden van een partij of als een partij haar bedrijfsactiviteiten staakt.
 2. Bij ontbinding door Michelle van Stijn BV worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 3. Als Michelle van Stijn BV haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar rechten uit de wet en de overeenkomst.
 4. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de koper, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Michelle van Stijn BV het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is
 5. Eenmaal tot stand gekomen overeenkomsten kunnen niet kosteloos worden geannuleerd.
 6. Natuurlijke personen hebben het recht om een overeenkomst binnen 14 dagen na aanvang te herroepen via e-mail, tenzij direct met de dienst wordt gestart of de koper een onderneming betreft.

 

Artikel 13 Wijzigen overeenkomst

 1. Als wijziging of aanvulling van de overeenkomst tijdens de uitvoering nodig blijkt, zullen partijen in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Elke wijziging of aanvulling vereist schriftelijke instemming van Michelle van Stijn BV.
 3. Michelle van Stijn BV kan wijzigingen of aanvullingen weigeren zonder in gebreke te blijven.
 4. Michelle van Stijn BV kan de overeenkomst aanpassen als de koper wijzigingen vereist.
 5. Als omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet bekend waren de uitvoering belemmeren, kan de overeenkomst worden gewijzigd zodat uitvoering mogelijk blijft.
 6. Michelle van Stijn BV brengt geen extra kosten in rekening als de wijziging of aanvulling aan haar kan worden toegerekend.

 

Artikel 14 Betaling en incassokosten

 1. Facturen worden betaald via overboeking naar een door Michelle van Stijn BV opgegeven rekening.
 2. Betalingen via checkout-pagina's lopen via Mollie, waarvan de voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Facturen moeten binnen 14 dagen worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
 4. Michelle van Stijn BV verstuurt facturen digitaal.
 5. Bezwaren tegen facturen ontheffen de koper niet van de betalingsverplichting.
 6. Bij niet-tijdige betaling is de koper in verzuim en zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
 7. Buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de koper.
 8. Incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met rente.
 9. Michelle van Stijn BV mag alle redelijke kosten in rekening brengen die nodig zijn voor incasso.
 10. Betalingen worden eerst verrekend met verschuldigde rente en kosten, en dan met de oudste openstaande facturen.
 11. Bij gezamenlijke opdrachten zijn alle kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling.
 12. Bij betalingsachterstand worden werkzaamheden opgeschort tot volledige betaling. De werkzaamheden worden weer hervat vanaf het moment dat koper de volledige openstaande bedragen inclusief de wettelijke (handels)rente voldaan heeft. 

 

Artikel 15 Klachten

 1. Klachten over de uitvoering of facturatie moeten binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk worden ingediend bij Michelle van Stijn BV.
 2. Indien de in lid 1 genoemde termijn is verstreken, worden de diensten of facturen als goedgekeurd beschouwd.
 3. Michelle van Stijn BV streeft ernaar klachten binnen een week te verhelpen.
 4. Bij gegronde klachten kan Michelle van Stijn BV de factuur aanpassen, de werkzaamheden kosteloos verbeteren of heruitvoering, of de overeenkomst gedeeltelijk opnieuw uitvoeren.

 

Artikel 16 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten verbonden aan door Michelle van Stijn BV verstrekte materialen blijven eigendom van Michelle van Stijn BV.
 2. Michelle van Stijn BV houdt expliciet alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle geleverde documenten, presentaties, software, adviezen, rapporten en trainingsmaterialen.
 3. Het is de koper niet toegestaan om enig materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten van Michelle van Stijn BV openbaar te maken, commercieel te exploiteren of te vermenigvuldigen. Bij niet-naleving van deze verplichtingen is de koper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1500 per dag dat de inbreuk voortduurt, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

 

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd onder de overeenkomst blijven eigendom van Michelle van Stijn BV tot volledige nakoming van alle verplichtingen door de koper.
 2. Goederen onder eigendomsvoorbehoud mogen niet worden doorverkocht of anderszins belast door de koper.
 3. De koper moet alle nodige maatregelen nemen om de eigendomsrechten van Michelle van Stijn BV te beschermen en haar direct informeren bij een beslaglegging of andere aanspraken op de goederen.
 4. De koper verleent bij voorbaat toestemming aan Michelle van Stijn BV om plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich bevinden om deze terug te nemen indien nodig.

 

Artikel 18 Vertrouwelijkheid

 1. De koper en Michelle van Stijn BV zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie verkregen uit de samenwerking.
 2. Openbaar bekende of openbaar gemaakte informatie is uitgezonderd van geheimhouding.
 3. Michelle van Stijn BV is niet aansprakelijk voor het verlies van vertrouwelijke informatie tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. De koper mag geen vertrouwelijke materialen of informatie buiten zijn bedrijf gebruiken of openbaar maken.
 5. Michelle van Stijn BV kan eventuele opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over koper ter kennis van derden wordt gebracht. Michelle van Stijn BV conformeert zich aan de AVG –richtlijn zoals deze wettelijk is geregeld.
 6. Michelle van Stijn BV kan eventueel de naam van koper gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar maken. 

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Michelle van Stijn BV is beperkt tot hetgeen in de algemene voorwaarden is bepaald en door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 2. Michelle van Stijn BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie van de koper.
 3. Michelle van Stijn BV is niet verantwoordelijk voor fouten van derden.
 4. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot de redelijke kosten om de prestatie aan de overeenkomst te laten voldoen, de kosten om de schade vast te stellen en te beperken. Onder directe schade wordt verstaan: 
  1. Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Michelle van Stijn BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Michelle van Stijn BV kan worden toegerekend.
  2. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
  3. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade
 5. ​Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gederfde winst of bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Hieronder wordt verstaan:
  1. Gederfde winst;
  2. Gemiste besparingen;
  3. Gevolgschade;
  4. Reputatieschade;
  5. Teleurgestelde verwachtingen;
  6. Bedrijf – of andersoortige stagnaties.
 6. Voor zover Michelle van Stijn BV aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag. Indien Michelle van Stijn BV een verzekering hiervoor heeft, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval is beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 7. Elke aansprakelijkheid vervalt na een jaar na het voltooien van de werkzaamheden of het ontstaan van de schade.
 8. Overmacht situaties ontslaan Michelle van Stijn BV van aansprakelijkheid.

 

Artikel 20 Vrijwaring

 1. De koper vrijwaart Michelle van Stijn BV tegen claims van derden gerelateerd aan de overeenkomst.
 2. De koper zal Michelle van Stijn BV bijstaan bij dergelijke claims en alle redelijke kosten dragen.

 

Artikel 21 Overmacht

 1. Michelle van Stijn BV is niet gebonden aan verplichtingen bij overmacht zoals gedefinieerd in de wet en de overeenkomst. (Art. 6:75 BW)
 2. Overmacht omvat onvoorziene externe oorzaken, inclusief overheidsmaatregelen en stakingen.
 3. Overmacht na het aanvaarden van de verbintenis kan leiden tot opschorting van de overeenkomst.
 4. Bij langdurige overmacht mogen beide partijen de overeenkomst beëindigen zonder schadevergoeding.

 

Artikel 22 Bevoegde rechter en toepasselijk recht Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten, diensten, trainingen, offertes en facturen tussen Michelle van Stijn BV en de koper is Nederlands recht van toepassing, ongeacht waar de koper is gevestigd of woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op deze overeenkomsten en diensten.
 3. Geschillen tussen Michelle van Stijn BV en de koper worden eerst onderling geprobeerd op te lossen voordat ze aan de rechter worden voorgelegd.
 4. Indien een geschil voor de rechter komt, is de rechter in de vestigingsplaats van Michelle van Stijn BV bevoegd, tenzij de wet dwingend een andere rechter voorschrijft.
 5. Partijen kunnen overeenkomen geschillen voor te leggen aan een onafhankelijke arbiter of mediator, voordat zij naar de rechter stappen.