Home Privacy Policy

Michelle van Stijn vindt het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zij verzamelt en hoe zij die gebruikt. Michelle van Stijn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Zij houdt zich aan de geldende Nederlandse privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Michelle van Stijn verwerkt van haar websitebezoekers, klanten, leveranciers en persoonsgegevens die verstrekt worden aan Michelle van Stijn.

Wijze verkrijging persoonsgegevens?

Michelle van Stijn verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • u gebruik maakt van de diensten van Michelle van Stijn;
 • u een overeenkomst heeft met Michelle van Stijn;
 • u een offerteaanvraag doet;
 • u de website van Michelle van Stijn bezoekt;
 • u de door Michelle van Stijn verzonden nieuwsbrieven opent;
 • u contact opneemt met Michelle van Stijn;
 • u het contactformulier op de website invult;
 • u een training boekt via de website van Michelle van Stijn.

Welke persoonsgegevens verwerkt Michelle van Stijn?

Michelle van Stijn verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten, een overeenkomst met haar heeft en/of omdat u deze zelf aan Michelle van Stijn verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Michelle van Stijn verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • adresgegevens (Straatnaam, Postcode & Woonplaats);
 • geboortedatum;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in uw correspondentie of die u telefonisch verstrekt aan ons;
 • betalingsgegevens, zoals IBAN-nummer;
 • wanneer u de website van Michelle van Stijn bezoekt verzamelt deze automatisch de gegevens die naar Michelle van Stijn worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u deze website bezoekt. Deze gegevens, omvatten maar zijn niet beperkt tot:
  • Statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar de website van Michelle van Stijn;
  • IP-adres;
  • Informatie die zij verzamelt met behulp van cookies.

Michelle van Stijn heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Michelle van Stijn kan echter niet altijd controleren of een websitebezoeker/klant ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat Michelle van Stijn zonder toestemming persoonlijke gegevens verzameld heeft over een minderjarige, neem dan contact met ons op via michelle@michellevanstijn.nl, dan verwijdert Michelle van Stijn deze informatie.

Michelle van Stijn verzamelt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor een goede dienstverlening. Indien u bepaalde persoonsgegevens niet wilt verstrekken dan kan dat tot gevolg hebben dat Michelle van Stijn de (gevraagde) diensten niet kan leveren.

Doelen en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Michelle van Stijn verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het leveren van diensten: in verband met het aangaan van overeenkomst verzamelt en gebruikt Michelle van Stijn de noodzakelijke persoonsgegevens o.a. voor het doen van een aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en/of het geven van een advies;
 • u contact met Michelle van Stijn opneemt via het contactformulier op de website en/of een bestelling plaatst op de website;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of diensten;
 • het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, dienst, tip, handigheid etc.
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Michelle van Stijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Michelle van Stijn tussen zit.

Bewaartermijnen

Michelle van Stijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Michelle van Stijn hanteert een termijn van 2 jaar na afloop van de overeenkomst resp. dienstverlening en/of factuur. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd.  De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Michelle van Stijn zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. In dat geval worden alleen specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Michelle van Stijn deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als:

 • dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of de levering van de diensten;
 • u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Michelle van Stijn, sluit Michelle van Stijn een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Michelle van Stijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Michelle van Stijn uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Michelle van Stijn heeft in ieder geval verwerkersovereenkomsten gesloten met Google (i.v.m. Google Analystics), nieuwsbrievensysteem, boekhoud – of facturatiesysteem en haar hostingprovider.

Michelle van Stijn verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Als Michelle van Stijn uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden wil verwerken, doet zij dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u dan altijd zonder opgaaf van redenen intrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Michelle van Stijn gebruikt

Michelle van Stijn gebruikt functionele en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Michelle van Stijn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan de website van Michelle van Stijn heeft zij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de website van de Consumentenbond kunt u nalezen hoe u cookies kunt verwijderen.

Michelle van Stijn maakt gebruik van Analystics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers anoniem worden verwerkt tot grafieken en patronen die haar helpen om haar website te verbeteren en te optimaliseren. Google Analystics een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Via de website van Michelle van Stijn wordt een cookie geplaatst van Google. Op deze manier kan Michelle van Stijn bijhouden en rapportages krijgen over hoe bezoekers de website van Michelle van Stijn gebruikt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Michelle van Stijn heeft hier geen invloed op. Michelle van Stijn heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google anonimiseert de verzamelde informatie zo veel mogelijk. Uw IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene hebt u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van uw verwerken:

 • u heeft het recht om de persoonsgegevens die Michelle van Stijn verwerkt in te zien;
 • u heeft het recht om die persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen;
 • recht van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing;
 • u heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Michelle van Stijn;
 • u heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar michelle@michellevanstijn.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Michelle van Stijn u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Michelle van Stijn reageert altijd binnen 4 weken op uw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan hoort Michelle van Stijn dat graag. U kun daarover contact opnemen met Michelle van Stijn. Michelle van Stijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier

Beveiliging persoonsgegevens

Michelle van Stijn neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt, conform de wet, passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacy policy.

 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Michelle van Stijn  worden ingezien, tenzij in deze privacy policy anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Michelle van Stijn om in te loggen in het digitale systeem;
 • clean desk policy;
 • gebruiken van SSL-verbinding;
 • gegevens te bewaren in een wachtwoord beveiligde Cloud.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Michelle van Stijn. Wanneer ondank de maatregelen sprake is van een datalek dan heeft Michelle van Stijn een procedure voor het op juiste wijze registreren resp. melden daarvan.

Wijzigingen privacy policy

Michelle van Stijn heeft het recht om deze privacy policy te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om te kijken of de privacy policy is aangepast.

Contactgegevens Michelle van Stijn

Adres:
Laan op Zuid 268
3071 AA Rotterdam

Telefoonnummer:
06 23232240

E-mailadres:
michelle@michellevanstijn.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018


Wat als je een probleem ziet?

Heb je vragen over de inhoud van mijn website?

Lees hier meer!